Úvod Informácie o nákupe Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.craftholic.sk

I. Všeobecná ustanovenia

  • Prevádzkovateľom internetového obchodu www.craftholic.sk je Craftholic.sk, Ing. Miloslav Juráš, Častkov 96, 90604 Častkov, IČO: 37 170 091, IČDPH: SK1020126437 – Prevádzka: Craftholic.sk, Janka Kráľa 2, 974 01 Banská Bystrica.
  • 1.2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá urobí objednávku tovaru prostredníctvom internetového obchodu craftholic.sk (ďalej len kupujúci).
  • 1.3. Vzťahy a vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorý pri objednávke tovaru nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné (ďalej len obchodné podmienky), a ďalej príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník, v platnom, znení a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.
  • 1.4. Ak dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu https://www.craftholic.sk/ medzi predávajúcim a kupujúcim - inou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá v tej súvislosti koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len kupujúci - podnikateľ), riadia sa ich vzájomné vzťahy zákonom č. 513/1991 Zb., obchodným zákonníkom, v platnom znení a primerane tiež týmito obchodnými podmienkami. V tomto prípade sa však kupujúci nepovažuje za spotrebiteľa a nemá tak ani právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu podľa článku IX. Bod 9.1 týchto obchodných podmienok.
  • 1.5. Kupujúci odoslaním alebo potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že tieto obchodné podmienky sú súčasťou kúpnej zmluvy uzatvárané medzi ním a predávajúcim, a ďalej že sa s nimi riadne oboznámil, sú mu jasné, zrozumiteľné a zaväzuje sa nimi riadiť. Týmto okamihom zároveň kupujúci potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov a všetky obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v okamihu uskutočnenia či odoslaní objednávky.
  • 1.6. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. decembra 2013. Akékoľvek zmeny a úpravy obchodných podmienok urobené po odoslaní objednávky sa pre príslušný vzťah predávajúceho a kupujúceho považujú za neúčinné. Zmeny poriadku vyhradené.

II.Predmet zmluvy

  • 2.1. Uzatvorením kúpnej zmluvy v súlade s týmito obchodnými podmienkami vzniká predávajúcemu záväzok odovzdať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúcemu záväzok tento tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
  • 2.2. Predmetom objednávky kupujúceho môže byť iba tovar uvedený na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk.
  • 2.3. Predávajúci priebežne aktualizuje webovej stránky internetového obchodu craftholic.sk tak, aby tu uvedené tovar zodpovedalo jeho faktické ponuke. Napriek tomu, ak bude predmetom objednávky kupujúceho tovaru, ktorý už v čase objednávky nie je súčasťou sortimentu predávajúceho, je predávajúci povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť, s ponukou riešenia situácie (zánik zmluvy alebo jej úprava).
  • 2.4. Predmetom kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim je len dodávka tovaru uvedeného v potvrdení objednávky doručenom riadne a včas kupujúcemu.
  • 2.5. Predmetom záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy nie je predvedenie, inštalácia, zostavenie alebo montáž dodávaného tovaru.
  • 2.6. Charakteristika tovaru uvedeného na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk, jeho opis, parametre, rozmery, váha, a ostatné tu uvedené údaje a informácie vychádzajú z údajov výrobcov a dodávateľov tovaru. Všetky informácie sú uvádzané podľa aktuálnych dostupných údajov od výrobcov, dodávateľov či iných zmluvných subjektov a priebežne kontrolované. Napriek tomu sa však nedá ich nepresnosť úplne vylúčiť a pre takýto prípad si predávajúci vyhradzuje právo zmeny. Nepresnosť uvedených informácií má predávajúci povinnosť odstrániť ako sa o nich dozvie.

III. Registrácia kupujúceho

  • 3.1. Kupujúci má možnosť vytvoriť si na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk svoj vlastný zákaznícky účet, a to prostredníctvom svojej registrácie.
  • 3.2. Registrácia kupujúceho sa vykonáva priamo prostredníctvom webových stránok craftholic.sk. V rámci registrácie vyplní kupujúci potrebné osobné údaje, ktoré budú bezpečne uchované v elektronickej databáze internetového obchodu craftholic.sk, a ktoré už pri ďalšom prihlasovaní a vykonávaní objednávok pod svojím zákazníckym menom a heslom nebude kupujúci nútený vyplňovať.
  • 3.3. Registrácia a vytvorenie vlastného zákazníckeho účtu umožňuje kupujúcemu zjednodušený postup pri vykonávaní objednávok (tj. Bez opätovného zadávania osobných údajov).
  • 3.4. Kupujúci je oprávnený svoju registráciu kedykoľvek zrušiť, a to opäť prostredníctvom webových stránok internetového obchodu craftholic.sk alebo telefonicky. Zrušenie registrácie bude kupujúcemu potvrdené prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky.

IV. Objednávka tovaru, storno objednávky

  • 4.1. Riadna objednávka tovaru urobené kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, ktorý je účinný voči predávajúcemu od okamihu, keď je mu tento návrh doručený.
  • 4.2. Objednávka musí obsahovať najmä presné označenie kupujúceho, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dodaciu adresu, emailové i telefonické spojenie alebo iné kontaktné údaje na kupujúceho, presné označenie druhu a počet kusov objednávaného tovaru, spôsob dopravy a spôsob úhrady ceny tovaru.
  • 4.3. Kupujúci je oprávnený urobiť objednávku tovaru týmito spôsobmi:
  • a. Prostredníctvom webových stránok internetového obchodu craftholic.sk, a to ako neprihlásený zákazník alebo po registrácii a prihlásení pod svojím menom a heslom ako registrovaný zákazník.
  • b. Telefonicky na tel: +421 907 844 607, v pracovné dni od 8:00 do 17:00 alebo e-mailom na adrese: obchod@craftholic.sk či info@craftholic.sk
  • 4.4. Kupujúci je oprávnený stornovať ním urobenú objednávku do 14 dní po jej odoslaní predávajúcemu, a to rovnakým spôsobom akým možno objednávku urobiť.
  • 4.5. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim.
  • 4.6. Predávajúci potvrdí kupujúcimi objednávku elektronicky na emailovú adresu uvedenú v objednávke.
  • 4.7. Potvrdenie objednávky predávajúcim musí obsahovať najmä tieto údaje: identifikáciu kupujúceho, druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar, spôsob doručenia, cena za doručenie tovaru dopravcom a doručovacia adresa.
  • 4.8. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť objednávku kupujúcemu bez zbytočného odkladu od jej obdržania. Objednávka sa považuje za potvrdenú okamihom doručenia prejavu vôle o potvrdení objednávky kupujúcemu.
  • 4.9. Ak dôjde k stornu objednávky kupujúcim (vzťahuje sa aj na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku) alebo ak dôjde k zániku objednávky z iného dôvodu v čase, keď už kupujúci zaplatil kúpnu cenu tovaru alebo podnikol k tomu potrebné úkony, zaväzuje sa predávajúci odoslať príslušnú čiastku späť na účet alebo poštovou poukážkou (podľa dohody zmluvných strán) kupujúcemu do 30 (tridsiatich) dní od odstúpenia od objednávky. Pre zachovanie tejto lehoty na vrátenie už poskytnutých finančných prostriedkov postačí, ak urobí predávajúci v tejto lehote potrebné úkony (napr. Urobí príkaz k úhrade či vyzve kupujúceho k ich vyzdvihnutie) smerujúce k ich vrátenie. Odstúpenie od zmluvy pre fyzické osoby sa riadi Občianskym zákonníkom (§ 53 ods. 7), pre právnické osoby Obchodným zákonníkom.

V. Miesto plnenia

  • 5.1. Miestom plnenia záväzku predávajúceho je predajňa / sklad predávajúceho na adrese prevádzky predávajúceho, kde predávajúci predá tovar dopravcovi prepravnej spoločnosti k doprave kupujúcemu, či kde dôjde k odberu objednaného tovaru kupujúcim.
  • 5.2. Povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu objednaný tovar je splnená okamihom jeho odovzdaní a prevzatí kupujúcim.

VI. Cena a platba

  • 6.1. Cena tovaru objednaného klientom sa riadi cenami uvedenými u objednaného tovaru na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk v okamihu odoslania objednávky kupujúcim. Ceny tovaru uvedené na webových stránkach zahŕňajú DPH v zákonnej sadzbe, ak nie je u konkrétneho tovaru výslovne uvedené bez DPH.
  • 6.2. K cene tovaru bude predávajúcim pripočítané dopravné, ktoré sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí kupujúci sám. Prehľad dopravcov a aktuálny cenník je uvedený na stránkach www.craftholic.sk v sekcii "doprava a platba. Túto cenu sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu zaplatiť za podmienok článku VII., VIII. Týchto obchodných podmienok.
  • 6.3. Kúpna cena za dodávaný tovar a prípadné náklady na jeho dopravu budú kupujúcim zaplatené vybranými spôsoby platby? kupujúci má niekoľko možností, ako uhradiť kúpnu cenu za tovar. Tovar je možné v plnej výške uhradiť dobierkou v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvnej zásielkovej služby alebo poukázaním kúpnej ceny na účet predávajúceho pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje (po obdržaní Vašej objednávky Vám príslušný variabilný symbol zašleme).
  • 6.4. Kúpna cena sa považuje za riadne uhradenú až jej pripísaním v plnej výške za samostatnú časť dodávky na účet predávajúceho alebo jej uhradením v plnej výške v hotovosti v predajni predávajúceho alebo pracovníkovi prepravnej firmy. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení jeho kúpnej ceny, ak nebude zmluvnými stranami písomne ​​dohodnuté inak.
  • 6.5. Faktúra vystavená predávajúcim kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list (záručný list) a je zasielaná elektronickou poštou, spolu s číslom zásielky pri expedícii balíčka.
  • 6.6. Ak sú ceny uvedené pri jednotlivých druhov tovaru na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk označené ako akčný, potom sú tieto platné do vypredania zásob alebo do ďalšej aktualizácie ponuky.

VII. Dodacia lehota

  • 7.1. V prípade, že tovar má predávajúci na sklade (položka označená na internetových stránkach SKLADOM), zaväzuje sa ich vyexpedovať, odovzdať dopravcovi, bez zbytočného odkladu po uzavretí kúpnej zmluvy. Ak tovar nemá predávajúci sklade, zaväzuje sa informovať zákazníka o tejto skutočnosti. Dodacie lehoty sa riadi prepravnými podmienkami dopravcu podľa kupujúcim zvoleného spôsobu dopravy (obvykle 1-5 pracovných dní pre Slovensko). Slovenská pošta uschováva nevyzdvihnuté zásielky (obchodný i dobierkovej balíky) 7 dní, potom je expeduje späť zasielateľovi.
  • 7.2. Zvolí Ak kupujúci ako spôsob doručenia dodávaného tovaru osobný odber, potom ak má predávajúci tento tovar na sklade, zaväzuje sa ich pripraviť na odber bez zbytočného odkladu. Ak tovar nemá predávajúci sklade, zaväzuje sa podať správu kupujúcemu o termíne odberu.
  • 7.3. V prípade, že objednaný tovar nemá predávajúci sklade alebo ho nebude možné z iného dôvodu odovzdať dopravcovi či pripraviť k odberu v lehotách podľa predchádzajúcich dvoch odsekov, oznámi túto skutočnosť predávajúci emailom alebo telefonicky kupujúcemu a zároveň mu oznámi predpokladaný termín expedície či umožnenie osobného odberu dodávaného tovar kupujúcim.

VIII. Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo k tovaru

  • 8.1. Nebezpečenstvo škody na tovare dodávanom predávajúcim kupujúcemu na základe jeho objednávky prechádza na kupujúceho okamihom jeho faktického prevzatia.
  • 8.2. Vlastnícke právo k tovaru dodávanému predávajúcim kupujúcemu na základe jeho objednávky prechádza na kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny tohto tovaru predávajúcemu.

IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  • 9.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu craftholic.sk aj bez udania dôvodu, najneskôr však do 14 (štrnástich) dní odo dňa faktického prevzatia dodávaného tovaru. Odstúpenie od zmluvy je právom kupujúceho, ktoré upravuje Občiansky zákonník § 53 ods. 7. Toto právo však nesmie byť zneužívané a využívané napríklad v úmysle bezplatného zapožičania tovaru, či dočasného používania tovaru.
  • 9.2. Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho odseku okrem iných zákonných dôvodov predovšetkým v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola dodávka tovaru, ktorého cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, ďalej v prípade tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu a rovnako tak v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy bola dodávka audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal, ani v prípade dodávky novín, periodík a časopisov. Právo odstúpiť nemá kupujúci ani v prípade, ak bolo tovar upravený podľa jeho priania alebo pre jeho osobu.
  • 9.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa odseku 1 tohto článku obchodných podmienok, kupujúci vráti už dodaný tovar späť predávajúcemu, najlepšie do 14 dní odo dňa faktického prevzatia dodávaný tovar.
  • 9.4. Odstúpenie od zmluvy vykoná kupujúci najlepšie písomne ​​na adresu prevádzky podávajúceho.
  • 9.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku obchodných podmienok má predávajúci voči kupujúcemu právo na náhradu nákladov účelne vynaložených v súvislosti so zrušenú kúpnou zmluvou (najmä nákladov na znovuuvedení tovaru do predaja) a kupujúci súhlasí, aby si tieto účelne vynaložené náklady predávajúci započítal na časť vrátenej kúpnej ceny kupujúcemu.
  • 9.6. Kupujúci má ďalej právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu po tom, keď mu bolo odovzdané alebo doručené iný tovar ako si objednal. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

X. Reklamácia, zodpovednosť za vady, záručné podmienky

  • 10.1. Kupujúcemu je odporúčané prezrieť tovar bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak má tovar vady v čase jeho odovzdania, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie. Chyby odovzdaného tovaru, ktorý mal tovar v čase jeho odovzdania je kupujúci oprávnený reklamovať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.
  • 10.2. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar dodaný prostredníctvom internetového obchodu craftholic.sk, a to v dĺžke trvania 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od faktického prevzatia tovaru kupujúcim. Táto záručná doba môže byť stanovená aj v dlhšom rozsahu, pokiaľ je tak uvedené pri popise tovaru na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk a ak tak ustanovuje aj dodávateľ či výrobca tohto tovaru. Ak sa vyskytnú na dodanom tovare v priebehu záručnej doby vady, je kupujúci oprávnený tieto vady reklamovať.
  • 10.3. Reklamáciu vád tovaru urobí kupujúci najlepšie písomne ​​na adresu prevádzky predávajúceho.
  • 10.4. Za neoprávnenú bude považovaná reklamácie v prípade, že k vade došlo používaním tovaru iným spôsobom, než je uvedené v návode k nemu, bežným opotrebením alebo poškodením, nesprávnou manipuláciou, nesprávnym skladovaním, neodborným zásahom kupujúceho či tretej osoby alebo v dôsledku živelných pohrôm.
  • 10.5. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v nutnej výške na vybavenie reklamácie (v prípade vybavovaní reklamácií do zahraničia, náhradu poštovného spoločnosť nevypláca). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá spotrebiteľ nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie.
  • 10.6. Ak nie je ustanovené alebo dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho zo zodpovednosti za vady tovaru príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení. V prípade kupujúceho podnikateľa sa vzájomné práva zo zodpovednosti za vady riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom, v platnom znení, ak nebude dohodnuté inak.

XI. Ochrana osobných údajov

  • 11.1. Osobné údaje kupujúceho sa predávajúci zaväzuje chrániť.
  • 11.2. Tieto údaje nebudú predávajúcim poskytnuté žiadnej tretej osobe s výnimkou tých prípadov, keď je poskytnutie údajov (napr. Adresa a telefón) nevyhnutnou podmienkou úspešného doručenia tovaru kupujúcemu.
  • 11.3. Predávajúci zhromažďuje predovšetkým tieto údaje potrebné pre úspešné dovŕšenie kúpnej zmluvy a dodanie tovaru: mena a priezviska, adresu kupujúceho, dodacie adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu.
  • 11.4. Kupujúci má právo kedykoľvek písomne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vhodným spôsobom vymazal zo svojej evidencie alebo vykonal požadovanú zmenu v štruktúre osobných údajov kupujúceho.

XII. Autorské práva, ochranné známky, práva tretích osôb, zodpovednosť

  • 12.1. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu ani tretej osobe za akékoľvek škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, prerušenie prevádzky, ďalšie škody vzniknuté v súvislosti s použitím informácií uvedených na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk Informácie o tovar uvedený na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk nemožno považovať za vyhlásenie o vhodnosti tohto tovaru pre niektorý konkrétny účel.
  • 12.2. Všetky materiály publikované na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk, sú chránené autorským zákonom. Tieto webové stránky a ich jednotlivé časti (najmä popisy a vyobrazenie predávaného tovaru, rozdelenie kategórií tovaru) nesmie byť skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti či inak použité bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho ako držiteľa autorských práv.
  • 12.3. Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom týchto stránok craftholic.sk
  • 12.4. Kupujúci je povinný vyvarovať sa akýchkoľvek zásahov do práv predávajúceho vyplývajúcich z vlastníctva vyššie uvedených ochranných známok. Kupujúci berie na vedomie, že názvy a označenia výrobkov, služieb a spoločností uvedených na webových stránkach internetového obchodu craftholic.sk môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných tretích osôb (dodávateľov, výrobcov tovaru) a požívajú príslušné právne ochrany.

Novinky na e-mail

© 2018, Craftholic.sk – všetky práva vyhradené

Prehlásenie o prístupnosti | Podmienky použitia | Ochrana osobných údajov | Mapa stránok

Eshop vytvořila eBRÁNA | eBRÁNA eshop s propojením na IS | Marketing eshopu

Zobrazit mobilní verzi

Přeskočit na začátek stránky